دوره های جاری

رفتن به راهنمایان فرهنگی

راهنمایان فرهنگی

رفتن به آموزش مقاله نویسی

آموزش مقاله نویسی

رفتن به مدیریت فنی بند (ب)

مدیریت فنی بند (ب)

رفتن به روش ‏های برنامه ریزی، بازاریابی و عملیات

روش ‏های برنامه ریزی، بازاریابی و عملیات

اخبار

آغاز ثبت نام دوره های بلند مدت

ثبت نام شروع شد.
ثبت نام و اطلاعات بیشتر: ۸۸۵۴۳۴۸۲

به ما بپیوندید